banner
avatar

Nhật Hồng

200.000VNĐ

Giới thiệu

Identity verified

Hồ Chí Minh

Vietnamese

Kỹ năng

#Kinh doanh, #accounting, #CFA, #funding, #investment, #stock, #tax

Chi tiết về tôi

Chia sẻ về chứng chỉ CFA và các hướng đi mình biết về ngành tài chính

Nhận xét(0)

Kinh nghiệm

Accountant

Accountant

Shire Oak International

Nov 2021 - present

- Lập Báo cáo tài chính nhằm sử dụng cho nhiều đối tượng sử dụng (Thuế, Ngân hàng, Nội bộ...) - Trích xuất, xử lí dữ liệu kế toán - tài chính bằng Excel và Power Query - Thực hiện nghiệp vụ kế toán phải thu - Thiết lập, tính toán dòng tiền cho việc ra quyết định

Financial Executive

Financial Executive

VCO Group

Jul 2021 - Feb 2022

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính công ty, báo cáo quản trị (Số dư tiền ròng, P / L, C / F, Chi phí…) từ đầu bằng cách sử dụng Google Trang tính và Google Data Studio - Chịu trách nhiệm lập ngân sách, dự báo và kiểm soát tất cả các dòng tiền để công ty với 50 nhân viên, 2 dòng sản phẩm, 50 dự án - Trực tiếp làm việc trong gần 20 dự án để xử lý các công việc liên quan đến tài chính như chứng từ, thương lượng, tiền thu được,… (đòi nợ khó đòi 200 triệu đồng) - Phân tích và ủy quyền chi phí của các dự án cho quá trình ra quyết định

Học vấn

Thành tựu & Bằng cấp

Blogs