Prototying

border-title
Start:
Th 5, 30 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

47/50 Joined

banner

Overview

- Hướng dẫn kĩ năng xây dựng prototype để test người dùng - Tạo sản phẩm chất lượng cao từ những lần kiểm thử trên trước khi ra bản alpha ra mắt cuối

Thông tin hội thảo

13:00 - 14:00

Xây dựng bản thử nghiệm chất lượng thấp

- Giới thiệu về quy trình protyping - Giới thiệu & Xây dựng bản thử nghiệm chất lượng thấp (low-fidelity prototype)

14:00 - 15:00

Nghiên cứu tính sử dụng được

- Giới thiệu qua về quy trình kiểm tra tính sử dụng được của prototype - Giới thiệu về Usability testing và các công cụ cần thiết