Lean & Agile in Product Management

border-title
Start:
CN, 19 tháng 12, 2021
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

78/80 Joined

banner

Overview

- Nắm rõ được phương pháp sử dụng được trong quá trình phát triển sản phẩm và biết cách áp dụng - Chuẩn bị cho Graduation Project

Agenda

13:00 - 14:00

Lean Approach

- Kiến thức căn bản về phương pháp Agile - Phát triển sản phẩm: Truyền thống vs Agile (tiềm năng và hạn chế) - Phát triển sản phẩm bằng phương pháp Agile - Scrum (một mô hình áp dụng agile methodology) - Giới thiệu các công cụ

14:00 - 15:00

Agile Approach

- Kiến thức căn bản về phương pháp Lean - Tiềm năng khi áp dụng Lean trong phát triển sản phẩm - Những nguyên tắc của một mô hình Lean (Principles of Lean) - Hạn chế và rủi ro của mô hình - Mô hình/công cụ áp dụng lean methodololy