Product Case Overview

border-title
Start:
CN, 02 tháng 1, 2022
Time:
13:00 - 15:00
Price:
1 VNĐ

Workshop - Online

120 minutes

189/190 Joined

banner

Overview

- Định hướng về product case, hỗ trợ cho Graduation Project

Agenda

13:00 - 13:40

Tổng quan về Product Case Solving

- Định nghĩa - Phân tích cấu trúc 1 product case - Phân biệt Product/Business/Social Case - Mindset và yêu cầu khi làm product case

13:40 - 14:20

Lý thuyết về giải case

- 1 số định nghĩa khi giải product case - 4 bước giải product case - Tư duy như một product owner

14:20 - 15:00

Product Case Demo

Tips & techniques khi giải quyết case thông qua case study - Cách tổng hợp thông tin và dữ liệu từ đề bài (break đề) - Cách xác định root cause - Cách ứng dụng phân tích khách hàng vào bài làm