Banner

Product Case Overview

- Định hướng về product case, hỗ trợ cho Graduation Project

Thời gian && địa điểm

Thời gian

CN, 02 tháng 1, 2022 13:00 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Tổng quan về Product Case Solving

- Định nghĩa - Phân tích cấu trúc 1 product case - Phân biệt Product/Business/Social Case - Mindset và yêu cầu khi làm product case

Lý thuyết về giải case

- 1 số định nghĩa khi giải product case - 4 bước giải product case - Tư duy như một product owner

Product Case Demo

Tips & techniques khi giải quyết case thông qua case study - Cách tổng hợp thông tin và dữ liệu từ đề bài (break đề) - Cách xác định root cause - Cách ứng dụng phân tích khách hàng vào bài làm
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn