Banner

Ideate và Wireframing

- Cung cấp những kiến thức cần thiết khi thiết kế sản phẩm

Thời gian && địa điểm

Thời gian

Th 7, 25 tháng 12, 2021 12:45 - 15:00

Địa điểm

Online

Thông tin hội thảo

Ideate sản phẩm

- Dựa vào customer empathy và customer journey để tìm Problem Statement - Xây dựng user flow - Áp dụng "How might we" , Sketching và Information Architect để ideate

Vẽ wireframe

- Tầm quan trọng của wireframe - Cách tiếp cận và những điều cần lưu ý khi vẽ wireframe - Thực hành vẽ wireframe
Hoặc

Hãy để chuyên gia giải đáp thắc mắc cho bạn