Ideate và Wireframing

border-title
Start:
Th 7, 25 tháng 12, 2021
Time:
12:45 - 15:00
Price:
1 VNĐ

Workshop - Online

135 minutes

46/50 Joined

banner

Overview

- Cung cấp những kiến thức cần thiết khi thiết kế sản phẩm

Agenda

13:00 - 14:00

Ideate sản phẩm

- Dựa vào customer empathy và customer journey để tìm Problem Statement - Xây dựng user flow - Áp dụng "How might we" , Sketching và Information Architect để ideate

14:00 - 15:00

Vẽ wireframe

- Tầm quan trọng của wireframe - Cách tiếp cận và những điều cần lưu ý khi vẽ wireframe - Thực hành vẽ wireframe