PM Key Metrics

border-title
Start:
CN, 12 tháng 12, 2021
Time:
12:50 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

130 minutes

187/190 Joined

banner

Overview

- Cung cấp những công cụ cần thiết để đánh giá sản phẩm

Thông tin hội thảo

13:00 - 13:30

Product Vision

- Product cần phải làm gì để phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của công ty - Product Vision và cách xác định product vision - Trải nghiệm thực tế

13:30 - 14:00

Product Metrics

- Product Metrics là gì? Tại sao cần có Product Metrics? Ai sẽ phụ trách phần này? - Product Metrics vs KPIs

14:00 - 14:30

Metrics Category

- Có bao nhiêu loại metrics và các chỉ số để thể hiện metrics đó - Giới thiệu về mục đích, độ hiệu quả của một số phương pháp

14:30 - 15:00

Application: OKR Metrics Framework

- Giới thiệu về OKR & Northstar - Phân biệt OKR với một số framework khác và ưu điểm của nó - Cách xây dựng OKR metrics framework - Case study về mô hình OKR của một số công ty