Product Research & Ideation 101

border-title
Start:
CN, 19 tháng 12, 2021
Time:
07:50 - 10:30
Price:
1 VNĐ

Workshop - Online

160 minutes

71/75 Joined

banner

Overview

- Cung cấp kiến thức tổng quan về quá trình phát triển sản phẩm để hiểu rõ hơn cũng như nắm rõ công việc của mình sắp tới - Hiểu rõ được tầm quan trọng của công việc khảo sát thị trường trong quá trình phát triển sản phẩm - Hình dung ra được những công việc cần làm, biết bắt đầu từ đâu và quá trình như thế nào - Dễ dàng hơn trong việc research

Agenda

07:50 - 09:10

Tổng quan về Product Research & Ideation

- Product Research & Ideation đóng vai trò như thế nào trong Quản lý Sản Phẩm nói chung? - Ai sẽ chịu trách nhiệm về Product Research & Ideation? - Giới thiệu vòng đời của sản phẩm (Product Life cycle) - Quy trình Product Research - Quy trình Product Ideation

09:10 - 10:30

Market Research

- Market Reasearch là gì? - Tầm quan trọng của Market Research? - Vai trò của Market Research trong quá trình PM