Data Application in Product

border-title
Start:
Th 7, 18 tháng 12, 2021
Time:
12:50 - 15:00
Price:
1VNĐ

Workshop - Online

130 minutes

188/190 Joined

banner

Overview

- Cung cấp công cụ cần thiết để ứng dụng dữ liệu trong việc phát triển sản phẩm

Agenda

13:00 - 13:20

Tổng quan về Data Analytics

- Dữ liệu là gì? - Phân loại dữ liệu (định lượng và định tính) và được sử dụng khi nào - Dữ liệu được sử dụng như thế nào trong Product Management - Giới thiệu các giai đoạn ứng dụng dữ liệu vào Product Management

13:20 - 13:40

Thu thập và phân tích dữ liệu

- Sự khác nhau giữa thu thập dữ liệu qua B2B & B2C - Giới thiệu Secondary và Primary Research - Giới thiệu ngôn ngữ và công cụ để phân tích dữ liệu

13:40 - 14:40

Diễn giải số liệu

- Case study và các bài học - Làm thế nào để biết thế nào là thành công, bao nhiêu là đủ? - Không có dữ liệu thì sẽ như thế nào?

14:40 - 15:00

Hỏi đáp